วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก

อภิธานศัพท์พุทธศาสนา

 

apithansap

 

       อภิธานศัพท์พุทธศาสนา จึงเป็นการรวบรวมคำอธิบายหรือการขยายคำศัพท์ทางพุทธศาสนาให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไว้เป็นเอกสาร หนังสือ หรือฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิก ซึ่งอาจมีการยกตัวอย่างหรือมีการเปรียบเทียบเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะคำนั้นๆ ให้ชัดเจนไม่ไขว้เขว ต่างกับคำว่า "ศัพท์" ที่เป็นการให้เฉพาะคำแปลสั้นๆ ดังพจนานุกรมทั่วไป

 

วันมาฆบูชา

News image

           วันมาฆบูชา  หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์        วันมาฆบูช...

อ่านเพิ่มเติม ..

อภิธานศัพท์พุทธศาสนา

News image

           อภิธานศัพท์พุทธศาสนา จึงเป็นการรวบรวมคำอธิบายหรือการขยายคำศัพท์ทางพุทธศาสนาให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไว้เป็นเอกสาร หนังสือ หรือฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิก ซึ่งอา...

อ่านเพิ่มเติม ..

พจนานุกรมพุทธศาสน์

News image

  ความเป็นมาของพจนานุกรมพุทธศาสน์  (ฉบับประมวลศัพท์ - ฉบับประมวลธรรม) เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๖ พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต ได้จัดทำพจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนาไทย-บาลี-อังกฤษ เล่ม เล็กๆ เล่มหนึ่งเสร็จสิ้น (เป็นฉ...

อ่านเพิ่มเติม ..

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไทย-อังกฤษ

News image

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไทย - อังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม ..

พระไตรปิฎก

News image

                พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์หรือตำราทางพระพุทธศาสนา ซึ่งรวบรวมคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้า ไว้เป็นหมวดหมู่ แบ่งออกเป็น ๓ ปิฎก ด้ว...

อ่านเพิ่มเติม ..

ศาสนพิธี

News image

  ศาสนพิธี หมายถึง  ระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่ถือปฎิบัติในศาสนา  เมื่อนำมาใช้ในพระพุทธศาสนา  จึงหมายถึงระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่พึงปฎิบัติในพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีต่างๆ  ช่วยทำให้ความศรัทธาต่...

อ่านเพิ่มเติม ..

คำวัด

News image

    รวบรวมและอธิบายศัพท์  และแปลความหมาย  ที่ชาวพุทธควรรู้ โดย  พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต)   เลือกหมวดที่ต้องการค้นหาได้ดังนี้   []  หมวด&nbs...

อ่านเพิ่มเติม ..

จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้

News image

      ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมนั่งปฏิบัติกรรมฐาน  ได้ทุกวัน เวลา 19.00 - 20.00 น.  ณ วัดเพลงวิปัสสนา  ที่ศาลาปฏิบัติธรรมโกมโล     

อ่านเพิ่มเติม ..

ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา

News image

     คลิ๊กที่นี้เพื่อฟังเทศนาธรรม พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา) สุสฺสุสํ ลภเต ปญฺญํ ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา  ในการสนทนา หรือในการฟังเรื่องสลักสำคัญ ถ้าต...

อ่านเพิ่มเติม ..

วิปัสสนากรรมฐาน mature ladies
naked celebrities
celebrity sextapes
celebrity porn
naked celebrities
celebrities sex videos
Blowjob
hentai movies
cartoon porn
ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์